Public Consultation: Proposed Development at the Brains Brewery Site, Cardiff

Ymgynghoriad Cyhoeddus: Datblygiad Arfaethedig ar safle Bragdy Brains, Caerdydd

 

Introduction / Cyflwyniad

Under The Town and Country Planning (Development Management Procedure) (Wales) (Amendment) Order 2016 Part 1A Section 2B those proposing major development are required to consult with members of the public and community and statutory bodies prior to submitting their planning application to the Local Planning Authority.

 

This website provides details of Phase 1 of the proposed Central Quay development at the Brains Brewery Site and adjoining land South of Cardiff Central Station. Rightacres Property Company Ltd intends to submit a full planning application in Spring 2018 for this phase of development which will comprise a mixed-use office and multi-storey car park development, set within public realm and with associated drainage and transport infrastructure works.

 

You are invited to make comments to the Rightacres team for us to consider before we submit the planning application.

 

It is important to note that this exercise is entirely separate from the statutory consultation that Cardiff Council may conduct once the planning application has been submitted. The current process will not preclude you from making future comments and should you wish to do so, you may make further comments at that stage, for consideration by the Council.

O dan Ran 1A, Adran 2B o’r Gorchymyn Cynllunio Gwlad a Thref (Gweithdrefn Rheoli Datblygu) (Cymru) 2016 (wedi ei ddiwygio) mae’r rhai sydd yn cynnig datblygiad sylweddol yn gorfod ymgynghori gydag aelodau o’r cyhoedd a’r gymuned a hefyd cyrff statudol cyn cynnig y cais cynllunio i’r Awdurdod Cynllunio Lleol.

 

Mae’r wefan yma yn darparu manylion am gam gyntaf datblygiad arfaethedig Cei Canolog ar safle bragdy Brains a thir cyfagos i de Orsaf Ganolog Caerdydd. Mae Rightacres Property Company Ltd yn bwriadu cynnig cais cynllunio llawn yng Ngwanwyn eleni ar gyfer cam gyntaf o’r datblygiad hwn a fydd yn cynnwys datblygiad swyddfa defnydd cymysg  a pharcio aml-lawr, wedi’i osod o fewn tir cyhoeddus a gwaith seilwaith draenio a thrafnidiaeth gysylltiedig.

 

Rydym yn eich gwahodd i ddarparu sylwadau i dîm Rightacres er mwyn i ni allu eu hystyried cyn i’r cais cynllunio gael ei gynnig.

 

Mae’n bwysig nodi fod yr ymgynghoriad yma yn gyfan gwbl ar wahân i’r ymgynghoriad bydd Cyngor Caerdydd yn ei gynnal unwaith fod y cais cynllunio wedi cael ei gynnig. Ni fydd y broses yma yn eich stopio rhag gwneud sylwadau yn y dyfodol er mwyn iddynt gael eu cysidro gan y Cyngor.

The Development / Y Datblygiad

Planning permission is to be sought for an 11 storey mixed use office building providing approximately 26,000sqm of floorspace, together with a 580 space multi-storey car park. Between the buildings new public realm will be created, as well as a new new public square between the proposed office development and Cardiff Central Railway Station. The plans also incorporate pick up/drop facilities for coaches and taxis in association with the nearby railway station.

 

The land to be developed is currently partly used by Network Rail as public car parking for the railway station, while the remainder of the land forms part of Brains Brewery. Brains will shortly be relocating its operations to another site within the city, which provides the opportunity for the regeneration of this important city centre site.

 

The current development represents only the first phase of development of ‘Central Quay’ a comprehensive new mixed-use development of approximately 2.5million sq feet of commercial development and over 500 residential units that will transform the existing Brains Brewery site into a landmark waterfront development, in the heart of the city centre.

 

Although the forthcoming planning application that is subject to this consultation will only be for the first phase of the site’s development, a Masterplan document has been produced that sets out the vision and objectives for the wider Central Quay development. The Masterplan will be submitted alongside the current application to ensure that a cohesive design approach is taken to the redevelopment of the site in its entirety.

Mae caniatâd cynllunio yn cael ei geisio ar gyfer adeilad swyddfa defnydd cymysg 11 llawr sy’n darparu tua 26,000 metr sgwâr o ofod llawr, ynghyd â maes parcio aml-lawr sy’n cynnig 580 o lefydd parcio. Rhwng yr adeiladau bydd ardaloedd cyhoeddus newydd yn cael eu creu, yn ogystal â sgwâr cyhoeddus newydd rhwng y datblygiad swyddfa arfaethedig a Gorsaf Rheilffordd Ganolog Caerdydd. Mae'r cynlluniau hefyd yn cynnwys cyfleusterau codi / gollwng i fysiau a thacsis mewn cysylltiad â'r orsaf reilffordd gyfagos.

 

Ar hyn o bryd, mae rhan o’r tir i’w ddatblygu yn cael ei ddefnyddio gan Network Rail fel maes parcio cyhoeddus, tra bod gweddill y tir yn rhan o fragdy Brains. Yn fuan, bydd Brains yn symud ei weithrediadau i safle arall o fewn y ddinas, sy'n rhoi cyfle i adfywio'r safle pwysig hwn yng nghanol y ddinas.

 

Mae’r datblygiad presennol yn cynrychioli cam cyntaf datblygiad ‘Cei Canolog’;  Datblygiad defnydd cymysg newydd cynhwysfawr o  tua 2.5 miliwn troedfedd sgwâr o ddatblygiad masnachol a thros 500 o unedau preswyl a fydd yn trawsnewid safle presennol bragdy Brains yn ddatblygiad amlwg ar lan yr afon, yng nghanol y ddinas.

 

Er bod y cais cynllunio sydd yn destun yr ymgynghoriad hwn ond ar gyfer cam gyntaf datblygiad y safle hwn, mae dogfen Prif Gynllun wedi cael ei chynhyrchu sy’n nodi’r weledigaeth a'r amcanion ar gyfer datblygiad ehangach Cei Canolog. Bydd y Prif Gynllun yn cael ei gyflwyno fel rhan o’r cais presennol er mwyn sicrhau bod dull dylunio cydlynol yn cael ei gymryd i ailddatblygu'r safle yn ei gyfanrwydd.

 

Draft Planning Application Documents / Dogfennau Cais Cynllunio Drafft

A draft copy of all of the information that is to be submitted as part of the formal planning application has been made available here for you to review. This includes:

Mae oll o’r wybodaeth fydd yn cael ei gynnig i’r Cyngor fel rhan o’r cais cynllunio ffurfiol ar gael yma i chi gael ei adolygu. Mae hyn yn cynnwys:

Further information about the Central Quay development can also be found at: www.centralquay.com

Gellir dod o hyd i ragor o wybodaeth am ddatblygiad Cei Canolog trwy fynd ar: www.centralquay.com

How to Comment / Sut i Adael Sylwad

This pre-application consultation has now concluded.

Mae’r ymgynghoriad cyn ymgeisio wedi gorffen.